แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 [ 18 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
ออกบริการรับชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ประจำปี 2567 หมู่ 1 , 2 , 7 , [ 5 มี.ค. 2567 ]
....................................................................................
รายงานงบการเงินประจำปี 2566 [ 12 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 4 และ หมู่ 5 [ 5 ก.พ. 2567 ]
....................................................................................
เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 2024 [ 30 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
ออกบริการเก็บเงินค่าขยะมูลฝอย ประจำปี 2567 หมู่ 4 , 5 และ หมู่6 [ 29 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสิ่ง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]
....................................................................................