เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง
  081-8737800
 


นางสาววชิราภรณ์  ภูถาดลาย
นางพิศมัย จุฑาศรี นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ จ่าเอกหญิงพรเพ็ญ  เอี่ยมสุวรรณ นางนุชนารถ อนันตะบุตร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 095-1951389
092-6061555
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 092-6956571
083-9266535


092-2645916