เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.phonthong-mu.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ หมู่ ๒,๗ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลโพนทอง นำโดย นายสุดใจ  บัวลอย  นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ หมู่ ๒,๗ ได้จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่
๑๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ - นำเข้าประชุมตามขั้นตอนและบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2022-05-10
2022-05-10
2022-05-09
2022-04-28
2022-04-25
2022-04-21
2022-04-20
2022-04-20
2022-03-29
2022-03-14