หน้าแรก

นายมงคล สำราญเนตร

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

ข้อมูลทั่วไป

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 มิถุนายน 2563 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุตลากรในหน่วยงานสังกัดเทศบาลตำบลโพนทอง
5 มิถุนายน 2563 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” ประจำปีงบประมาณ 2563
5 มิถุนายน 2563 แบบรับรองการประเมินตนเอง การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลโพนทอง
1 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ/ประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนปฏิกูลมูลฝอย/การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร/การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเทศบาลตำบลโพนทอง
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ/เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลโพนทอง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ลิงค์ภายใน

สถิติผู้ใช้งาน

 

  • 2422ทั้งหมด:
  • 35วันนี้:
  • 32เมื่อวานนี้:
  • 281สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 197ต่อเดือน:
  • 35ต่อวัน:
  • 1ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 6 เมษายน 2020เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร