วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บธ-๔๘๑๘ กส. (สำนักปลัด-งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ดังนี้๑. ท่อคอนกรีต ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.อ.ก. ชั้น ๓ จำนวน ๑๒ ท่อน๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน ๕ ถุง๓. ทรายละเอียด จำนวน ๑ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น MLT-D203s จำนวน ๒ ตลับ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน-หมึกเครื่อถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ (สำนักปลัด-งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างเหมาดูแลเว๊ปไซต์ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2565 ระยะเวลา 12 เดือน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
ซื้อท่อพีวีซี ขนาด 12 นิ้ว หนา 5.5 จำนวน 2 ท่อน ๆ ละ 2,775.00 บาท เป็นเงิน 5,550.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๔ ชุด (สำนักปลัด-งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อ1. สารส้มใสก้อน จำนวน 1,020 ก.ก. ๆ ละ 17.- เป็นเงิน 17,340.00บาท2. คลอรีน 65% จำนวน 4 ถัง ๆ ละ 5,000.- เป็นเงิน 20,000.00บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง