ประกาศกำหนดกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม)

ประกาศกำหนดกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (เพิ่มเติม)

ประกาศวันที่  9 กุมภาพันธ์  2564

Print Friendly, PDF & Email