ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

ประกาศกำหนดสถานที่

ประกาศกำหนดสถานที่

Print Friendly, PDF & Email