ประกาศเทศบาลตำบลโพนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหามแห หมายเลข กส.ถ. 41-018 สายถนนหามแห สาย 11 กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 650 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.25 เมตร เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,331,000 (2)

Print Friendly, PDF & Email