ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน

Print Friendly, PDF & Email