ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก (สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง) ม.10

หมู่..10..ทำลายลูกน้ำโรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงกันจ้า ม.10

Print Friendly, PDF & Email