โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID19)

11 มีนาคม 2563 ออกให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และลงพื้นที่จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย 10 หมู่บ้าน จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5,400 ชิ้น โดยวิทยากร ครู ข.

Print Friendly, PDF & Email