โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID19)

23/3/2563 การประชุมคณะทำงาน การดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือกันไว้สังเกต COV ID-19 โดยทีมระดับตำบล ประกอบด้วย
เทศบาล/รพ.สต./กำนัน ผู้ใหญบ้าน ณ เทศบาลตำบลโพนทอง

Print Friendly, PDF & Email