โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID19)

30/3/2563 เวลา 10.00 น. คณะทำงาน การดำเนินการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือกันไว้สังเกต COV ID-19 นำโดยท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ลงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง จำนวน 9 ราย

Print Friendly, PDF & Email