โครงสร้างเทศบาล

โครงสร้างเทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์


ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ได้แบ่งโครงการสร้างของเทศบาลเป็น 2 ส่วนคือ  สภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี