สำนักปลัดเทศบาล

นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นางอรนุช วงษาเวียง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางวชิราภรณ์ ภูนาเหนือ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายฉลองนพ อัมพรัตน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพนิต เติมกล้า

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ รักคำมี

นิติกรชำนาญการ

นางนิภาพร จันทสมบัติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสริญญา สุภะนามัย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพัชราภา ผลภักดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุพรรณี มีสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

จ่าเอกสานิตย์ เพ็ญประชุม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวณัฐพร ยงคำสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวจารุวรรณ ธารศรี

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฐมน สำราญภูมิ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางนุชจรินทร์ จำเริญบุญ

พนักงานจ้างเหมา

นายไพทูรย์ สำราญรื่น

พนักงานขับรถยนต์-ส่วนกลาง

นายสุนทร พินิจการ

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย ไชยแสง

พนักงานจ้างเหมา