สำนักปลัด

นายเมธี สาธิตธรรมชาติ

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นางอรนุช วงษาเวียง

หัวหน้าสำนักปลัด

นางอรนุช ดอนเมือง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายฉลองนพ อัมพรัตน์

นักพัฒนาชุมชน

นางสุรภา ศรีบาลแจ่ม

บุคลากร

นายพนิต เติมกล้า

นักวิชาการเกษตร

นางสาวเยาวลักษณ์ รักคำมี

นิติกร

นางศิริญญา สีลาปัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพัชราภา ผลภักดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐพร ยงคำสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวณัฐพร ยงคำสิทธิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวจารุวรรณ ธารศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐมน สำราญภูมิ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายเชาวฤทธิ์ ภูวิจิตร

พนักงานขับรถยนต์-ส่วนกลาง

นายสุนทร พินิจการ

พนักงานขับรถยนต์

นายวุฒิชัย ไชยแสง

นักการภารโรง