สมาชิกสภา

นายบุญเพ็ง จำเริญบุญ

ประธานสภาเทศบาล

โทร.0965427020

นายสมบูรณ์ สำราญเนตร

รองประธานสภาเทศบาล

โทร.0610767637

นายรัตนะ คุ้มภัย

เลขานุการสภาเทศบาล

โทร.0810588269

นางฉวีวรรณ ภูผันผิน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร.0832627498

นายเสถียร มุธุขันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร.0821470284

นายสมบูรณ์ วิเศษชู

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร.0883370861

นายบุญเพ็ง จำเริญบุญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร.0965427020

-ว่าง-

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

โทร.

นายคูณสิน โกฎิรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร.0933807399

นายปวงชน พลศรี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร.0934528685

นางวิไลวรรณ ภูนาโท

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

โทร.0951918763