สมาชิกสภา

นายบุญเพ็ง จำเริญบุญ

ประธานสภาเทศบาล

นายสมบูรณ์ สำราญเนตร

รองประธานสภาเทศบาล

นายรัตนะ คุ้มภัย

เลขานุการสภาเทศบาล

นางฉวีวรรณ ภูผันผิน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายเสถียร มุธุขันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมบูรณ์ วิเศษชู

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายบุญเพ็ง จำเริญบุญ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

--- ว่าง ---

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายคูณสิน โกฎิรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

--- ว่าง ---

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายปวงชน พลศรี

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นางวิไลวรรณ ภูนาโท

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2