กองช่าง

นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นายเกรียงศักดิ์ แสนสำราญ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุทินกรณ์ เดชานุราช

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางปรัชญา ชวนผดุง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิศูตร ทองเจือ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายศุภชาติ บรรณสาร

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายวิทวัฒน์ สิงหาสาร

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอุดมเดช วงค์วิเศษ

ผู้ช่วยช่างประปา

นายไพบูลย์ ภูคำใบ

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศุภานัน จำเริญบุญ

พนักงานจ้างเหมา

Print Friendly, PDF & Email