กองช่าง

นายปริญญา ผกานนท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุทินกรณ์ เดชานุราช

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นางปรัชญา ชวนผดุง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิศูตร ทองเจือ

ช่างโยธา

นายศุภชาติ บรรณสาร

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายพิศิษฐพงษ์ สำราญพงษ์

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

นายสุริยา เจริญจิตต์

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายวิทวัฒน์ สิงหาสาร

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอุดมเดช วงค์วิเศษ

ผู้ช่วยช่างประปา

นายรัตนศักดิ์ คุณาประถม

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายพงษ์ศักดิ์ สำราญรักษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายไพบูลย์ ภูคำใบ

คนงานทั่วไป

Print Friendly, PDF & Email