คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร

คำแถลงนโยบายของ
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
————————————————-

เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่าน
ตามที่เทศบาลตำบลโพนทองได้จัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25  มกราคม  2557  กระผม นายมงคล  สำราญเนตร  ผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรี หมายเลขผู้สมัครเลขที่  1  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตำบลโพนทอง ให้เข้ามาเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนทอง กระผมจะทำหน้าที่บริหารงานภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ดั่งวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลที่ว่า “ ชุมชนน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรผสมผสาน  ปราชญ์ชาวบ้านนำพา  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ   คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เพิ่มพูนข่าวสารข้อมูล  และเทคโนโลยี”

ในการนี้ กระผม ขออนุญาตสภาเทศบาลตำบลโพนทอง แนะนำทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของกระผมดังต่อไปนี้

                    1.  นายสายันต์   คำพิมูล          ตำแหน่ง          รองนายกเทศมนตรี
                    2.  นายเสรี    กัลยาสนธ์           ตำแหน่ง          รองนายกเทศมนตรี
                    3.  ร.ต.ต.อุทัย  ทองเจือ          ตำแหน่ง           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
                    4.  นายสมชาย  มูลวิไล           ตำแหน่ง          เลขานุการนายกเทศมนตรี

กระผมและคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการบริหารงาน และได้เสนอให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับรู้รับทราบเป็นการทั่วไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึงครบทั้ง 10 หมู่บ้านแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการตามนโยบายให้สำเร็จได้ภายในเวลา 4 ปี คือเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวาระ คือวันที่ 24 มกราคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพนทอง   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทองจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโพนทอง  จำนวน 7 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
            1.1 พัฒนาเทศบาลตำบลโพนทอง   ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของเทศบาลตำบลโพนทอง อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว  สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด
            1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พัฒนาการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่  สภาเทศบาลตำบลโพนทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนทอง  ประชาธิปไตยในระดับชุมชน
            1.3 ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ  ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน  ประชาชนในชุมชน และเทศบาลทำงานอย่างสมานฉันท์  ไม่แตกแยก เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
            1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและประชาชนในชุมชน     รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอื่น  ๆ  โดยสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลโพนทอง  ภาครัฐ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้มีบทบาทในการทำงาน  เช่น  การตรวจสอบการดำเนินงาน และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการทำงานของพนักงานเทศบาล
            1.5 สนับสนุน  และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
            2.1 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองและชุมชน  อีกทั้ง  ยังเป็นการสร้างความอบอุ่น และสร้างรั้วเพื่อป้องกันภัยให้กับครอบครัวของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง
 
3. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            3.1 ปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และทั่วถึง  เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ 
            3.2 กำหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลปัญหาน้ำท่วม ถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข  ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพนทองอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชน
            3.3 ให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาดตามระบบการประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกครอบครัว
            3.4 จะให้มีระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 
4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
            4.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมทำกิจกรรมของชุมชนทุกชุมชน  สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน
            4.2 ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น  มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ  และสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน
            
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
            5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา  เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทอง  ส่งเสริมให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทองมีความพร้อมทางอารมณ์  และความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา  ทางการกีฬา และการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล  จัดสวัสดิการทางการศึกษาให้กับผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทองให้ไม่เดือดร้อนและลำบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนสามารถส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทองได้เท่าเทียมกัน ให้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ  รวมถึงอาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวันให้เพียงพอให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทอง 
            5.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ตามวิถีของคนไทย และภูมิใจในความเป็นไทย  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ  เช่น งานวัน 5 ธันวามหาราช  วัน 12 สิงหามหาราชินี   วันประเพณีต่าง ๆ เช่น  ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี  และงานประเพณีอื่น ๆ ของท้องถิ่น 
            5.4 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน ผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
 
6. นโยบายด้านการสาธารณสุข
            6.1 ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น  เน้นการป้องกันโรค  และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ซึ่งมีงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างทั่วถึง คลอบคลุมทุกวัยทุกชุมชน  ควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
 
7. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
            7.1 รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ หรือนำขยะมาใช้ใหม่
            7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงาน  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อนสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการจัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีการช่วยประหยัดพลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน
            7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล  สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความร่มรื่น เหมาะแก่ออกกำลังกาย  และการพักผ่อนหย่อนใจ
 
ตามนโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภา ในวันนี้จะสามารถดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ในระยะเวลา  4 ปี ซึ่งจะทำให้ประชาชนตำบลโพนทองรู้รักสามัคคี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวตำบลโพนทองจะเป็นคนที่มีอนาคตที่ดี มีความมั่งคั่ง กระผมขอให้คำยืนยัน และให้ความมั่นใจกับสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า กระผมจะบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุประสิทธิผลและด้วยความโปร่งใสครับ ขอขอบคุณครับ

Print Friendly, PDF & Email