คณะผู้บริหาร

นายมงคล สำราญเนตร

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

นายสายันต์ คำพิมูล

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

นายเสรี กัลยาสนธ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

นายสมชาย มูลวิไล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ร.ต.ต.อุทัย ทองเจือ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี