คณะผู้บริหาร

นายมงคล สำราญเนตร

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

โทร.0819753001

นายสายันต์ คำพิมูล

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

โทร.0986019452

นายเสรี กัลยาสนธ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง

โทร.0896187785

นายบัวสี ศิลาไสล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

โทร.0933793449

ร.ต.ต.อุทัย ทองเจือ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โทร.0913788450