ภารกิจและอำนาจหน้าที่

การเมืองการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง และได้ กำหนดส่วนราชการเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการการ ดังนี้

ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

(ก) หน่วยงานที่มีฐานะเป็นกองหรือส่วนราชการ
 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. ส่วนการคลัง
 3. ส่วนโยธา
 4. ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 5. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(ข) หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

 1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. ส่วนการคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนการคลัง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
 3. ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำ ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล   การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมา โดยมีหัวหน้าส่วนโยธา เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนโยธา
 4. ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนสาธารณสุขเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษา และพัฒนาการศึกษา เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยมีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนการศึกษา เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา
 6. ส่วนสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน  การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในหมู่บ้านเพื่อดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ  ส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนการให้คำปรึกษาแนะนำการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจรวมทั้งตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
Print Friendly, PDF & Email