การบริการงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงือนไขพนักงานจ้าง(ฉบับที่6)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉบับที่3
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล2
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล3
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมวันลา
การอบรมบุคลากร ปี 62 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงาน
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประมวลจริยธรรม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ2
รวมคู่มือประกาศพนง.ทต.โพนทอง
คู่มือหรือมาตรฐานการ

Print Friendly, PDF & Email