กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นายสุวิทย์ ภูลายยาว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกหญิงพรเพ็ญ ศรีกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายมารุต สำราญเนตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายจอมภพ จำเริญพูล

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

นายเอกลักษณ์ สำราญมน

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

นายยุทธการ ภูพิสาร

คนงานประจำรถขยะ

นายประสงค์ อันทะนนท์

คนงานประจำรถขยะ

นายบุญมี เขจรรักษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายวันรบ สำราญมน

คนงานประจำรถขยะ

นายสามารถ พื้นชมภู

คนงานประจำรถขยะ

นายประวงค์ บรรณสาร

คนงานประจำรถขยะ

นายสุวรรณ ภูศรีนวล

คนงานประจำรถขยะ

นายสุวิทย์ อุ่นมีศรี

รปภ.

นายอำคา อันเนตร

คนงานทั่วไป

นายสมชัย มุลวิไล

คนงานทั่วไป

นายสิทธิพงษ์ คชพันธ์

คนงานทั่วไป