กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายสุวิทย์ ภูลายยาว

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ่าเอกหญิงพรเพ็ญ ศรีกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายจอมภพ จำเริญพูล

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

นายเอกลักษณ์ สำราญมน

พนักงานขับรถยนต์ขยะ

นายยุทธการ ภูพิสาร

คนงานประจำรถขยะ

นายประสงค์ อันทะนนท์

คนงานประจำรถขยะ

นายบุญมี เขจรรักษ์

คนงานประจำรถขยะ

นายวันรบ สำราญมน

คนงานประจำรถขยะ

นายสามารถ พื้นชมภู

คนงานประจำรถขยะ

นายประวงค์ บรรณสาร

คนงานประจำรถขยะ

นายสุวรรณ ภูศรีนวล

คนงานประจำรถขยะ

นางนุชจรินทร์ จำเริญบุญ

คนงานทั่วไป

นางวิภาภรณ์ สำราญเนตร

คนงานทั่วไป