กองคลัง

นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นางพิศมัย จุฑาศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจงรักษ์ สำราญรื่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

นางสาวศาณุตรา แสงครจิตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางบุญญาอร เสนาธง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุภาพร ภูสีน้ำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางชนิดาภา พิมพ์พันธ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกฤษกรณ์ บุญจันทร์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางธชวรรณ เหมือนวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวเบญจมาศ ไชยแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมนต์นภา ดาราก้านตรง

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจิราพร ใจซื่อ

พนักงานจ้างเหมา

นายปุรินทร์ เฉิดวิจิตร

พนักงานจ้างเหมา