กองคลัง

นางสาวจุฬาลักษณ์ โทบุราณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวจงรักษ์ สำราญรื่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวศาณุตรา แสงครจิตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวจงรักษ์ สำราญรื่น

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวศาณุตรา แสงครจิตร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางบุญญาอร เสนาธง

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอรพิณ โสวรรณี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอรพิณ โสวรรณี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสริญญา สุภะนามัย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายกฤษกรณ์ บุญจันทร์ศรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางธชวรรณ เหมือนวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวเบญจมาศ ไชยแสง

คนงานทั่วไป