กองการศึกษา

นายสิรเศรษฐ์ เวียงเพิ่ม

ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง

นางนุชนารถ อนันตะบุตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายธวัชชัย ชวนผดุง

นักวิชาการศึกษาขำนาญการ

นางทินกรณ์ อิ่มพันธุ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุรดา บรรนามล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรรณา นาชัยเพ็ชร

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางอ้อยใจญา นาใจยงค์

พนักงานจ้างเหมา

Print Friendly, PDF & Email