ชื่อ - นามสกุล :นายมงคล สำราญเนตร
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :151 หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
Telephone :0-4381-050
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหาร